Договори на вивезення сміття. Для ознайомлення

опубліковано 8 січ. 2020 р., 22:58 Секретар сільради

 

ДОГОВІР №__________

про надання послуг із збирання, перевезення, утилізації/захоронення побутових відходів

с. Русанів                                                                                                                              «_____» ________________ 2020 р.

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хаскет", в особі Директора Семко Ігоря Миколайовича, що діє на підставі Статуту, в подальшому “Виконавець” з однієї Сторони  та

 

(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником 
__________________________________________________________________________________________________________   наймачем, орендарем будинку (земельної ділянки) за адресою) (далі -  Замовник), з другої  сторони, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1.           Виконавець зобов'язується надавати послуги із збирання, перевезення, утилізації/захоронення твердих побутових відходів (надалі – ТПВ), а Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленою ціною у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги) та здійснювати роздільне збирання відходів, що підлягають вторинній переробці.

2.            До відходів що підлягають вторинній переробці, належать:Скло (листове, тарне); Пластмас ( пластикова пляшка (пиво, молоко, олія, оцет, напої), пляшки з під миючих засобів, шампуней тощо), Алюмінієва баночка (з під пива та напоїв) складаються окремо від побутового сміття.

Перелік послуг та порядок їх надання

     3. Послуги із збирання, перевезення утилізації/захоронення ТПВ здійснюються за безконтейнерною схемою.

    4. Відповідно до графіку вивезення твердих побутових відходів затвердженого Виконавцем Замовник зобов’язаний  з 8:00 до 9:00 годин ранку виставити закриті ємкості (мішки, сміттєві пакети) з відходами місткістю не більше 0,12 куб. метрів (120 літрів)  та у кількості не більше 4 (чотирьох) штук в місяць біля житлового будинку, земельної ділянки.

   5. Передача небезпечних відходів у складі ТВП здійснюється Замовником відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

   6. Вивезення  великогабаритних і будівельних відходів здійснюється за окремою Заявкою Замовника. Сплата послуг по вивезенню великогабаритних і будівельних відходів здійснюється окремо і не входить в вартість послуг із збирання, перевезення, утилізації/захоронення ТПВ.

Обсяг та вартість послуг

     8. Послуги із збирання, вивезення, утилізації/захоронення твердих побутових відходів надаються щомісячно відповідно до графіку затвердженого Виконавцем.

   9. Вивезення, утилізація/захоронення твердих побутових відходів здійснюється у кількості 4 (чотирьох) ємкостей (мішки, сміттєві пакети) місткістю не більше 0,12 куб. метрів (120) літрів від одного будинку, земельної ділянки на місяць.

  10. Розрахунковим періодом є календарний місяць в якому надаються послуги. Вартість послуг визначається з урахуванням ПДВ.

    11. Вартість послуг із збирання, перевезення, утилізації/захоронення ТПВ визначається Замовником самостійно відповідно до умов даного Договору, а саме:

 

 попередня оплата  послуг по вивезенню, утилізації/захоронення твердих побутових відходів за 12 (дванадцять) місяців. Вартість послуг складає 36,00 (тридцять шість гривень) 00 коп. в місяць в т. ч.  ПДВ 6,00 (шість гривень) 00 коп. в місяць. 

 

попередня оплата послуг по вивезенню, утилізації/захоронення твердих побутових відходів за 6 (шість) місяців. Вартість послуги складає 60,00 (шістдесят гривень) 00 коп. за місяць в т. ч.  ПДВ 10,00 (десять гривень) 00 коп. 

 

попередня оплата послуг по вивезенню, утилізації/захоронення твердих побутових відходів за місяць та/або за 3 (три) місяці. Вартість послуг складає 72,00 (сімдесят дві гривні) 00 коп. в т. ч. ПДВ 12,00 (дванадцять гривень) 00 коп.

     12. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику за даним Договором, може бути змінена у зв’язку із збільшенням собівартості наданих послуг.

Оплата послуг

    13. Оплата послуг, що надаються Замовнику Виконавцем, здійснюється в безготівковій формі на розрахунковий рахунок Виконавця.

     14.  У випадку оплати Замовником послуг за 6 (шість) місяців, Замовник зобов’язаний до 20 (двадцятого) числа 6 (шостого)  місяця надання послуг здійснити оплату послуг на наступні місяці.

     15. У випадку оплати Замовником послуг за місяць та/або за 3 (три) місяці, Замовник зобов'язаний до 20 (двадцятого) числа останнього місяця за який було сплачено за послуги здійснити оплату послуг на наступні місяці.   

Права та обов'язки замовника

     16. Замовник має право на:

     1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги із збирання, перевезення, утилізації/захоронення ТПВ, зокрема про їх вартість і графік вивезення відходів;

     2) усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг, що сталися з його вини;

     3) звертатися з пропозиціями та зауваженнями щодо умов та порядку надання послуг;

     4) внесення за погодженням з Виконавцем змін до даного договір;

     17. Замовник зобов'язується:

    1) для належного отримання послуги своєчасно та в повному обсязі сплачувати на умовах визначених даним Договором послуги Виконавця;

    2) Відповідно до графіку визначеного  Виконавцем виставляти закриті ємності (мішки, сміттєві пакети) з відходами місткістю, що не  перевищує  0,12 куб. метрів (120 літрів) у кількості не більше 4 (чотирьох) біля житлового будинку, земельної ділянки;

     3) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором;

     4) забезпечити належне збирання та зберігання відходів;

     5) здійснювати окреме збирання відходів передбачених в п. 2 Даного Договору (пластмас, скло, алюмінієву банку);

     6) не допускати складування разом з ТПВ будівельних, великогабаритних відходів, пеплу, цегли, рідких нечистот, папір, пісок, автошини, лампи, що містять ртуть та інші відходи 1-3 класу небезпеки (відповідно до СанПін 2.2.7-98).

Права та обов'язки виконавця

     18. Виконавець має право вимагати від Замовника:

     1) своєчасне збирання та належним чином зберігання відходів,

     2) вносити плату за послуги, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах даного Договору;

    3) не приймати до перевезення (відмовити у наданні послуги) по вивезенню ТПВ, у випадку, якщо закриті ємкості (мішки, сміттєві пакети) з відходами перевищують місткість більше 0,12 куб. (120 літрів) та/або кількість ємкостей перевищує встановлену даним Договором кількість;

     5) здійснювати роздільний збір відходів;

     6) додержання інших умов цього договору та норм чинного законодавства України;

     7) в разі порушення Замовником своїх зобов’язань за цим договором, припинити надання послуг до повного усунення останнім цих порушень, відповідно до ст.615 ЦК України;

     19. Виконавець зобов'язується:

     1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил;

     2) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього автотранспортними засобами;

   3) безкоштовно здійснювати вивіз ємкостей (мішків, сміттєвих пакетів) з відходами, що підлягають вторинній переробці відповідно до п. 2 даного Договору;

     4) перевозити  відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з ТПВ;

     5) надавати своєчасну та достовірну інформацію про вартість послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;

   6) усувати факти порушення у зв'язку з невиконанням умов цього договору;

Відповідальність сторін за невиконання умов договору

     20. Замовник несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:

     1) викидання сміття в не призначених для цього місцях (ями, лісосмуги тощо) у розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот грн.) 00 коп.

      2) нездійснення роздільного збору сміття штраф у розмірі 100 (сто гривень) 00 коп.;

    3) у випадку потрапляння до твердих побутових відходів, відходів, що підлягають вторинній переробці штраф у розмірі 100 (сто гривень) 00 коп. за кожну ємкість з твердими побутовими відходами в якому виявлено відходи, що підлягають вторинній переробці згідно умов даного Договору;

     21. Виконавець несе відповідальність за:

    1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Замовника, шкоди його життю чи здоров'ю;

     2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

Розв'язання спорів

     22. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розвязуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.

     23. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Замовник викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо.

   24. Акт-претензія складається Замовником та представником Виконавця і скріплюється їх підписом. У разі неприбуття представника виконавця у п’ятиденний строк або його необґрунтованої відмови від підпису акт вважається дійсним, якщо його підписали не менш, як два Замовника.

     25. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання по її суті.

Форс-мажорні обставини

     26. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання  непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного, екологічного характеру або політичного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов  цього договору.

Строк дії цього договору

     27. Договір діє з «____»_____________ 2020р. по «____» _____________ 2021 р.

Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору

     28. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується  у судовому порядку.

     29. Договір вважається таким, що продовжений на той же самий період, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.

     30. Дія договору припиняється у разі, закінчився строк, на який його укладено, якщо інше не передбачено даним Договором.

     31. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

Прикінцеві положення

     32. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову  юридичну  силу.  Один з примірників зберігається у Замовника, другий - у Виконавця.

     33. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Реквізити сторін 

Виконавець

Замовник

Товариство з обмеженою відповідальністю “ХАСКЕТ”

Код ЄДРПОУ 43213158

Юридична адреса: м. Київ,, вул. Княжий Затон, 9А, оф. 369

Поштова адреса: 02095, м. Київ, вул.. Княжий Затон,9А, оф. 369

ІПН 432131526513

IBAN  UA083348510000000002600299351

Банк: АТ “Перший Український Міжнародний Банк”

ІПН 432131526513

МФО 334851

 

Директор

 

   ___________________________/І.М. Семко/

 

 

                                                    П.І.Б.

Адреса: Київська обл., Броварський р-н, с. Русанів,               вул. ______________________, буд. ________,

Паспорт: серія _______ № _______________ виданий  ______________________________________________________

______________________________________________________

 Підпис ____________________________                           

 

 

Comments