ДОГОВІР про надання послуг із збирання, перевезення, утилізації/захоронення побутових відходів

опубліковано 5 бер. 2019 р., 22:34 Секретар сільради
 
ДОГОВІР №__________
про надання послуг із збирання, перевезення, утилізації/захоронення побутових відходів
с. Русанів                                                                                                                                               «_____» ________________ 2019 р.
 
Фізична особа - підприємець Семко Ігор Миколайович, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця. номер запису про включення відомостей про фізичну особу-підприємця до ЄДР 2 355 017 0000 005078 від 18.02.2002р., (далі - Виконавець), з однієї сторони, та
 
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи, що є власником 
______________________________________________________________________________________________________________наймачем, орендарем будинку (земельної ділянки) за адресою) (далі -  Замовник), з другої  сторони, уклали цей договір про нижченаведене:
Предмет договору
1.           Виконавець зобов'язується надавати послуги із збирання, перевезення, утилізації/захоронення твердих побутових відходів (надалі – ТПВ), а Замовник зобов'язується своєчасно оплачувати послуги за встановленою ціною у строки і на умовах, передбачених цим договором (далі - послуги) та здійснювати роздільне збирання відходів, що підлягають вторинній переробці.
2.           До відходів що підлягають вторинні переробці, належать:Скло (листове, тарне); Пластмас ( пластикова пляшка (пиво, молоко, олія, оцет, напої), пляшки з під миючих засобів, шампуней тощо), Алюмінієва баночка (з під пива та напоїв) складаються окремо від побутового сміття.
Перелік послуг та порядок їх надання
     3. Послуги із збирання, перевезення утилізації/захоронення ТПВ здійснюються за безконтейнерною схемою. 
     4. Відповідно до графіку вивезення твердих побутових відходів затвердженого Виконавцем Замовник зобов’язаний  з 8:00 до 9:00 годин ранку виставити закриті ємності (мішки, сміттєві пакети) з відходами місткістю не більше 0,12 куб. метрів (120 літрів) біля житлового будинку, земельної ділянки.
     5. Замовник зобов’язується передавати окремо від ТПВ відходи, що підлягають вторинній переробці; 
     6. Передача небезпечних відходів у складі ТВП здійснюється Замовником відповідно до вимог санітарного законодавства спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.
     7. Вивезення  великогабаритні і будівельні відходи здійснюється за окремою Заявкою Замовника. Сплата послуг по вивезенню великогабаритних і будівельних відходів здійснюється окремо і не входить в вартість послуг із збирання, перевезення, утилізації/захоронення ТПВ.
Обсяг та вартість послуг
     8. Вартість послуг із збирання, перевезення, утилізації/захоронення ТПВ становить 50 (п’ятдесят) грн. з одного житлового будинку, земельної ділянки в місяць.  
     9. Оплата вартості послуг (розрахунковим періодом) здійснюється за три місяці на перед. Розрахунковий період визначається  місяця з якого Виконавець починає надання послуг по вивезенню та захороненню ТПВ. 
      10. Вартість послуг, що надаються Виконавцем Замовнику за даним Договором, може бути змінена у зв’язку із збільшенням собівартості наданих послуг.. 
Оплата послуг
    10. Оплата послуг, що надаються Замовнику Виконавцем, здійснюється Замовником на перед не менше ніж за три місяці, що слідують за місяцем в якому починається надання відповідних послуг. 
     11.  У випадку сплати Замовником послуг за три місяці  на перед, Замовник зобов’язаний до 20 числа третього місяця надання послуг здійснити оплату послуг на наступні за вивезення та захоронення ТПВ на наступні три місяці. 
Права та обов'язки замовника
     12. Замовник має право на:
     1) одержання достовірної та своєчасної інформації про послуги із збирання, перевезення, утилізації/захоронення ТПВ, зокрема про їх вартість і графік вивезення відходів; 
     2) усунення Виконавцем недоліків у наданні послуг, що сталися з його вини; 
     3) звертатися з пропозиціями та зауваженнями щодо умов та порядку надання послуг;
     4) внесення за погодженням з Виконавцем змін до даного договір; 
     13. Замовник зобов'язується: 
     1) для належного отримання послуги сплачувати на умовах визначених даним Договором послуги Виконавця; 
     2) у встановленні Виконавцем дні виставляти закриті ємності (мішки, сміттєві пакети) з відходами місткістю не більше 0,12 куб. метрів (120 літрів) біля житлового будинку, земельної ділянки;
     3) сприяти Виконавцю у наданні послуг в обсязі та порядку, передбачених цим договором; 
     4) забезпечити належне збирання та зберігання відходів;
     5) здійснювати окреме збирання відходів передбачених в п. 2 Даного Договору (пластмас, скло, алюмінієву банку);
     6) не користуватись послугами інших Виконавців (комунальних та/або приватних), що надають послуги у сфері поводження з твердими побутовими відходами (збір, перевезення, захоронення) в період дії даного Договору; 
     7) Замовнику забороняється викидати тверді побутові відходи (сміття) в місцях не призначених для цього (ями, лісосмуги тощо). У випадку виявлення випадків викидання Замовником твердих побутових відходів у місцях не призначених для цього (ями, лісосмуги тощо) Виконавець залишає за собою право повідомити відповідні державні органи для притягнення Замовника та/або інших осіб, що порушують норми чинного законодавства України до адміністративної відповідальності. 
     8) не допускати складування разом з ТПВ будівельних, великогабаритних відходів, пеплу, цегли, рідких нечистот, папір, пісок, автошини, лампи, що містять ртуть та інші відходи 1-3 класу небезпеки (відповідно до СанПін 2.2.7-98).
Права та обов'язки виконавця
     14. Виконавець має право вимагати від Замовника: 
     1) своєчасне збирання та належним чином зберігання відходів, 
     2) вносити плату за послуги, що надаються Виконавцем в порядку та на умовах даного Договору;
     3) не приймати до перевезення (відмовити у наданні послуги) по вивезенню ТПВ, у випадку, якщо закриті ємності (мішки, сміттєві пакети) з відходами перевищують місткість більше 0,12 куб. (120 літрів);
     5) здійснювати роздільний збір відходів;
     6) додержання інших умов цього договору та норм чинного законодавства України;
     7) в разі порушення Замовником своїх зобов’язань за цим договором, припинити надання послуг до повного усунення останнім цих порушень, відповідно до ст.615 ЦК України;
     15. Виконавець зобов'язується: 
     1) надавати послуги відповідно до вимог законодавства про відходи, санітарних норм і правил,;
     2) збирати і перевозити відходи спеціально обладнаними для цього автотранспортними засобами; 
     3) безкоштовно здійснювати вивіз ємностей (мішків, сміттєвих пакетів) з відходами, що підлягають вторинній переробці відповідно до п. 2 даного Договору; 
     4) перевозити  відходи тільки в спеціально відведені місця чи на об'єкти поводження з ТПВ;
     5) надавати своєчасну та достовірну інформацію про вартість послуг, умови оплати, графік вивезення відходів;
     6) усувати факти порушення обґрунтованих вимог щодо забезпечення належної якості послуг та вести облік претензій, які пред'являє Замовник у зв'язку з невиконанням умов цього договору;
Відповідальність сторін за невиконання умов договору
     16. Замовник несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:
     1) викидання сміття в не призначених для цього місцях (ями, лісосмуги тощо) у розмірі 1500 (одна тисяча п’ятсот грн.) 00 коп. 
     2) не здійснення роздільного збору сміття штраф у розмірі 100 (сто гривень) 00 коп.; 
      3) у випадку потрапляння до твердих побутових відходів, відходів, що підлягають вторинній переробці штраф у розмірі 100 (сто гривень) 00 коп. за кожен сміттєвій пакет з твердими побутовими відходами в якому виявлено відходи, що підлягають вторинній переробці згідно умов даного Договору;
     4) у випадку порушення п.п. 7 п. 13 даного Договору Замовник сплачує Виконавцю штраф у розмірі 250 (двісті п’ятдесят гривень) 00 коп. за кожен місяць, що залишився до закінчення дії даного Договору;
     17. Виконавець несе відповідальність за:
     1) ненадання або надання не в повному обсязі послуг, що призвело до заподіяння збитків майну Замовника, шкоди його життю чи здоров'ю;
     2) невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом. 
Розв'язання спорів
     18. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення. 
     19. У разі ненадання або надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості Замовник викликає представника виконавця для складення акта-претензії, в якому зазначаються строки, види порушення кількісних і якісних показників тощо. 
   20. Акт-претензія складається Замовником та представником Виконавця і скріплюється їх підписом. У разі неприбуття представника виконавця у п’ятиденний строк або його необґрунтованої відмови від підпису акт уважається дійсним, якщо його підписали не менш як два Замовника. 
     21. Акт-претензія подається Виконавцеві, який протягом трьох робочих днів вирішує питання по її суті.
Форс-мажорні обставини
     22. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання  непереборної сили (дії  надзвичайних ситуацій техногенного,  природного, екологічного характеру або політичного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов  цього договору. 
Строк дії цього договору
     23. Договір діє з «____»_____________ 2019 р. по «____» _____________ 2021 р. 
Умови зміни, продовження, припинення дії цього договору
     24. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін. У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується  у судовому порядку.
     25. Договір вважається таким, що продовжений на той же самий період, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд. 
     26. Дія договору припиняється у разі, закінчився строк, на який його укладено, якщо інше не передбачено даним Договором. 
     27. Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом. 
Прикінцеві положення
     28. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову  юридичну  силу.  Один з примірників зберігається у Замовника, другий - у Виконавця.
     29. Представники сторін підписанням цього договору підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних».
Реквізити сторін  
Виконавець
Замовник

Фізична особа-підприємець

Семко Ігор Миколайович

 

Юридична адреса: м. Бровари, вул. Незалежності, 16а, кв.20

п/р 26001617115900  у в ПАТ "УкрСіббанк" м. Київ, 

МФО 351005,

Код ЄДРПОУ: 2975722156

Тел. (050) 133-91-69

Фактична адреса:

Київська обл., Броварський район,

с. Рудня, вул. Шкільна, 22

 

 

 

 

   ___________________________/І.М. Семко/

 
 
 
 
                                                    П.І.Б. 
Адреса: індекс _____________ Київська обл., Броварський р-н, с. Русанів, вул. ______________________, буд. ________, 
Паспорт: серія _______ № _______________ виданий  ______________________________________________________
______________________________________________________
Тел.  ______________________________________
                          ____________________
                                   Підпис                            
 
ĉ
Секретар сільради,
5 бер. 2019 р., 22:34
Comments