Закон України Про доступ до публічної інформації

опубліковано 20 лют. 2012 р., 10:11 Секретар сільради   [ оновлено 27 лют. 2012 р., 12:11 ]
                                              
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про доступ до публічної інформації
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 32, ст.314 )

Цей Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права
кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні
суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної
інформації, визначених цим Законом, та інформації, що становить
суспільний інтерес.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Публічна інформація
1. Публічна інформація - це відображена та задокументована
будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була
отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних
повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством,
або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень,
інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.
2. Публічна інформація є відкритою, крім випадків,
встановлених законом.
Стаття 2. Мета і сфера дії Закону
1. Метою цього Закону є забезпечення прозорості та
відкритості суб'єктів владних повноважень і створення механізмів
реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
2. Цей Закон не поширюється на відносини щодо отримання
інформації суб'єктами владних повноважень при здійсненні ними
своїх функцій, а також на відносини у сфері звернень громадян, які
регулюються спеціальним законом.
Стаття 3. Гарантії забезпечення права на доступ
до публічної інформації
1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:
1) обов'язком розпорядників інформації надавати та
оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
2) визначенням розпорядником інформації спеціальних
структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у
встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він
володіє;
3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та
отримання інформації;
4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних
повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
5) здійсненням парламентського, громадського та державного
контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про
доступ до публічної інформації.
Стаття 4. Принципи забезпечення доступу до публічної
інформації
1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону
здійснюється на принципах:
1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних
повноважень;
2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень,
встановлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних,
релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального
походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших
ознак.
Розділ II
ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 5. Забезпечення доступу до інформації
1. Доступ до інформації забезпечується шляхом:
1) систематичного та оперативного оприлюднення інформації:
в офіційних друкованих виданнях;
на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет;
на інформаційних стендах;
будь-яким іншим способом;
2) надання інформації за запитами на інформацію.
Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом
1. Інформацією з обмеженим доступом є:
1) конфіденційна інформація;
2) таємна інформація;
3) службова інформація.
2. Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до
закону при дотриманні сукупності таких вимог:
1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної
цілісності або громадського порядку з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для
захисту репутації або прав інших людей, для запобігання
розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для
підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;
2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим
інтересам;
3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає
суспільний інтерес в її отриманні.
3. Інформація з обмеженим доступом має надаватися
розпорядником інформації, якщо він правомірно оприлюднив її
раніше.
4. Інформація з обмеженим доступом має надаватися
розпорядником інформації, якщо немає законних підстав для
обмеження у доступі до такої інформації, які існували раніше.
5. Не може бути обмежено доступ до інформації про
розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи
розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій
відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна,
прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування
юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні
вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене
положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання
такої інформації може завдати шкоди інтересам національної
безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.
6. Не належать до інформації з обмеженим доступом декларації
про доходи осіб та членів їхніх сімей, які:
1) претендують на зайняття чи займають виборну посаду в
органах влади;
2) обіймають посаду державного службовця, службовця органу
місцевого самоврядування першої або другої категорії.
7. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо
документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення
надається інформація, доступ до якої необмежений.
Стаття 7. Конфіденційна інформація
1. Конфіденційна інформація - інформація, доступ до якої
обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних
повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку
за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов. Не може
бути віднесена до конфіденційної інформація, зазначена в частині
першій і другій статті 13 цього Закону.
2. Розпорядники інформації, визначені частиною першою статті
13 цього Закону, які володіють конфіденційною інформацією, можуть
поширювати її лише за згодою осіб, які обмежили доступ до
інформації, а за відсутності такої згоди - лише в інтересах
національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Стаття 8. Таємна інформація
1. Таємна інформація - інформація, доступ до якої обмежується
відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення
якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною
визнається інформація, яка містить державну, професійну,
банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом
таємницю.
2. Порядок доступу до таємної інформації регулюється цим
Законом та спеціальними законами.
Стаття 9. Службова інформація
1. Відповідно до вимог частини другої статті 6 цього Закону
до службової може належати така інформація:
1) що міститься в документах суб'єктів владних повноважень,
які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні
записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму
діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових
функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і
передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень;
2) зібрана в процесі оперативно-розшукової,
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не
віднесено до державної таємниці.
2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову
інформацію, присвоюється гриф "для службового користування".
Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої
статті 6 цього Закону.
3. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію,
який складається органами державної влади, органами місцевого
самоврядування, іншими суб'єктами владних повноважень, у тому
числі на виконання делегованих повноважень, не може бути обмеженим
у доступі.
Стаття 10. Доступ до інформації про особу
1. Кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації, але до початку її
використання, які відомості про неї та з якою метою збираються,
як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи
поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступу до інформації про неї, яка збирається та
зберігається;
3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої
інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання,
використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог
закону;
4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших
осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних
інтересів;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю
особу з порушенням вимог, визначених законом.
2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і
використовується розпорядниками інформації, має бути максимально
обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений
законом.
3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про
особу, зобов'язані:
1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб,
яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений
законом;
3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого
доступу до неї інших осіб;
4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу
самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.
4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше,
ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація
збиралася.
5. Відмова особі в доступі до інформації про неї,
приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи
поширення інформації можуть бути оскаржені.
Стаття 11. Захист особи, яка оприлюднює інформацію
1. Посадові та службові особи не підлягають юридичній
відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за
розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що
стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян,
довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала
обґрунтоване переконання, що інформація є достовірною, а також
містить докази правопорушення або стосується істотної загрози
здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.
Розділ III
СУБ'ЄКТИ ВІДНОСИН У СФЕРІ ДОСТУПУ
ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 12. Визначення та перелік суб'єктів
1. Суб'єктами відносин у сфері доступу до публічної
інформації є:
1) запитувачі інформації - фізичні, юридичні особи,
об'єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб'єктів
владних повноважень;
2) розпорядники інформації - суб'єкти, визначені у статті 13
цього Закону;
3) структурний підрозділ або відповідальна особа з питань
запитів на інформацію розпорядників інформації.
Стаття 13. Розпорядники інформації
1. Розпорядниками інформації для цілей цього Закону
визнаються:
1) суб'єкти владних повноважень - органи державної влади,
інші державні органи, органи місцевого самоврядування, органи
влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що здійснюють
владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення
яких є обов'язковими для виконання;
2) юридичні особи, що фінансуються з державного, місцевих
бюджетів, бюджету Автономної Республіки Крим, - стосовно
інформації щодо використання бюджетних коштів;
3) особи, якщо вони виконують делеговані повноваження
суб'єктів владних повноважень згідно із законом чи договором,
включаючи надання освітніх, оздоровчих, соціальних або інших
державних послуг, - стосовно інформації, пов'язаної з виконанням
їхніх обов'язків;
4) суб'єкти господарювання, які займають домінуюче становище
на ринку або наділені спеціальними чи виключними правами, або є
природними монополіями, - стосовно інформації щодо умов постачання
товарів, послуг та цін на них.
2. До розпорядників інформації, зобов'язаних оприлюднювати та
надавати за запитами інформацію, визначену в цій статті, у
порядку, передбаченому цим Законом, прирівнюються суб'єкти
господарювання, які володіють:
1) інформацією про стан довкілля;
2) інформацією про якість харчових продуктів і предметів
побуту;
3) інформацією про аварії, катастрофи, небезпечні природні
явища та інші надзвичайні події, що сталися або можуть статися і
загрожують здоров'ю та безпеці громадян;
4) іншою інформацією, що становить суспільний інтерес
(суспільно необхідною інформацією).
3. На розпорядників інформації, визначених у пунктах 2, 3, 4
частини першої та в частині другій цієї статті, вимоги цього
Закону поширюються лише в частині оприлюднення та надання
відповідної інформації за запитами.
4. Усі розпорядники інформації незалежно від
нормативно-правового акта, на підставі якого вони діють, при
вирішенні питань щодо доступу до інформації мають керуватися цим
Законом.
Стаття 14. Обов'язки розпорядників інформації
1. Розпорядники інформації зобов'язані:
1) оприлюднювати інформацію про свою діяльність та прийняті
рішення;
2) систематично вести облік документів, що знаходяться в
їхньому володінні;
3) вести облік запитів на інформацію;
4) визначати спеціальні місця для роботи запитувачів з
документами чи їх копіями, а також надавати право запитувачам
робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх,
записувати на будь-які носії інформації тощо;
5) мати спеціальні структурні підрозділи або призначати
відповідальних осіб для забезпечення доступу запитувачів до
інформації;
6) надавати достовірну, точну та повну інформацію, а також у
разі потреби перевіряти правильність та об'єктивність наданої
інформації.
Стаття 15. Оприлюднення інформації розпорядниками
1. Розпорядники інформації зобов'язані оприлюднювати:
1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції,
повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові
ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм
їх витрачання тощо);
2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім
внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень,
що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові
засади діяльності;
3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими
органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;
4) порядок складання, подання запиту на інформацію,
оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності;
5) інформацію про систему обліку, види інформації, яку
зберігає розпорядник;
6) інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких
громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб
впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації;
7) плани проведення та порядок денний своїх відкритих
засідань;
8) розташування місць, де надаються необхідні запитувачам
форми і бланки установи;
9) загальні правила роботи установи, правила внутрішнього
трудового розпорядку;
10) звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на
інформацію;
11) інформацію про діяльність суб'єктів владних повноважень,
а саме про:
їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів
зв'язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти;
прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів
зв'язку, адреси електронної пошти керівника органу та його
заступників, а також керівників структурних та регіональних
підрозділів, основні функції структурних та регіональних
підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до
інформації з обмеженим доступом;
розклад роботи та графік прийому громадян;
вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення
вакантних посад;
перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів,
необхідних для надання послуг, правила їх оформлення;
перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств,
установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх
керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з
метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної
діяльності;
порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження
рішень суб'єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності;
систему обліку, види інформації, якою володіє суб'єкт владних
повноважень;
12) іншу інформацію про діяльність суб'єктів владних
повноважень, порядок обов'язкового оприлюднення якої встановлений
законом.
2. Інформація, передбачена частиною першою цієї статті,
підлягає обов'язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше
п'яти робочих днів з дня затвердження документа. У разі наявності
у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація
оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення
документа і дати оновлення інформації.
3. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів
місцевого самоврядування, розроблені відповідними розпорядниками,
оприлюднюються ними не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх
розгляду з метою прийняття.
4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація
про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про
заходи, які застосовуються у зв'язку з цим.
Стаття 16. Відповідальні особи з питань запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації відповідає за визначення завдань та
забезпечення діяльності структурного підрозділу або відповідальної
особи з питань запитів на інформацію розпорядників інформації,
відповідальних за опрацювання, систематизацію, аналіз та контроль
щодо задоволення запиту на інформацію та надання консультацій під
час оформлення запиту.
2. Запит, що пройшов реєстрацію у встановленому розпорядником
інформації порядку, обробляється відповідальними особами з питань
запитів на інформацію.
Стаття 17. Контроль за забезпеченням доступу
до публічної інформації
1. Парламентський контроль за дотриманням права людини на
доступ до інформації здійснюється Уповноваженим Верховної Ради
України з прав людини, тимчасовими слідчими комісіями Верховної
Ради України, народними депутатами України.
2. Громадський контроль за забезпеченням розпорядниками
інформації доступу до публічної інформації здійснюється депутатами
місцевих рад, громадськими організаціями, громадськими радами,
громадянами особисто шляхом проведення відповідних громадських
слухань, громадської експертизи тощо.
3. Державний контроль за забезпеченням розпорядниками
інформації доступу до інформації здійснюється відповідно до
закону.
Стаття 18. Реєстрація документів розпорядника інформації
1. Для забезпечення збереження та доступу до публічної
інформації документи, що знаходяться у суб'єктів владних
повноважень, підлягають обов'язковій реєстрації в системі обліку,
що має містити:
1) назву документа;
2) дату створення документа;
3) дату надходження документа;
4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
5) передбачену законом підставу віднесення інформації до
категорії з обмеженим доступом;
6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона
віднесена до інформації з обмеженим доступом;
7) галузь;
8) ключові слова;
9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи,
аудіозаписи тощо);
10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти,
прес-релізи);
11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви,
подання, пропозиції, листи тощо);
12) форму та місце зберігання документа тощо.
2. Доступ до системи обліку, що містить інформацію про
документ, що знаходиться у суб'єкта владних повноважень,
забезпечується шляхом:
1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб'єктів владних
повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності- в інший
прийнятний спосіб;
2) надання доступу до системи за запитами.
3. Система обліку публічної інформації не може бути віднесена
до категорії інформації з обмеженим доступом.
4. Розпорядники інформації несуть відповідальність за
забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.
Розділ IV
РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ
ЗА ІНФОРМАЦІЙНИМ ЗАПИТОМ
Стаття 19. Оформлення запитів на інформацію
1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника
інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його
володінні.
2. Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації
із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця
інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання
запиту.
3. Запит на інформацію може бути індивідуальним або
колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій
формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір
запитувача.
4. Письмовий запит подається в довільній формі.
5. Запит на інформацію має містити:
1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу
електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;
2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи
зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це
відомо; 3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.
6. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів
на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення
відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати в
розпорядника інформації та на офіційному веб-сайті відповідного
розпорядника. Зазначені форми мають містити стислу інструкцію щодо
процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо.
7. У разі якщо з поважних причин (інвалідність, обмежені
фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит,
його має оформити відповідальна особа з питань запитів на
інформацію, обов'язково зазначивши в запиті своє ім'я, контактний
телефон, та надати копію запиту особі, яка його подала.
Стаття 20. Строк розгляду запитів на інформацію
1. Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на
інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
2. У разі якщо запит на інформацію стосується інформації,
необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану
довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій,
катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій,
що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян,
відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання
запиту.
3. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути
обґрунтованим.
4. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу
інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості
даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду
запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про
продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в
письмовій формі не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання
запиту.
Стаття 21. Плата за надання інформації
1. Інформація на запит надається безкоштовно.
2. У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає
виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок,
запитувач зобов'язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання
та друк.
3. Розмір фактичних витрат визначається відповідним
розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм
( 740-2011-п ), встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі
якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за
копіювання або друк, інформація надається безкоштовно.
4. При наданні особі інформації про себе та інформації, що
становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не
стягується.
Стаття 22. Відмова та відстрочка в задоволенні запиту
на інформацію
1. Розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні
запиту в таких випадках:
1) розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний
відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством,
володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
2) інформація, що запитується, належить до категорії
інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої
статті 6 цього Закону;
3) особа, яка подала запит на інформацію, не оплатила
передбачені статтею 21 цього Закону фактичні витрати, пов'язані з
копіюванням або друком;
4) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених
частиною п'ятою статті 19 цього Закону.
2. Відповідь розпорядника інформації про те, що інформація
може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або
відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в
наданні інформації.
3. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною
інформацією, але якому за статусом або характером діяльності
відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний
направити цей запит належному розпоряднику з одночасним
повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку
розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту
належним розпорядником.
4. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути
зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи,
відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату відмови;
3) мотивовану підставу відмови;
4) порядок оскарження відмови;
5) підпис.
5. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в
письмовій формі.
6. Відстрочка в задоволенні запиту на інформацію допускається
в разі, якщо запитувана інформація не може бути надана для
ознайомлення в передбачені цим Законом строки у разі настання
обставин непереборної сили. Рішення про відстрочку доводиться до
відома запитувача у письмовій формі з роз'ясненням порядку
оскарження прийнятого рішення.
7. У рішенні про відстрочку в задоволенні запиту на
інформацію має бути зазначено:
1) прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи,
відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;
2) дату надсилання або вручення повідомлення про відстрочку;
3) причини, у зв'язку з якими запит на інформацію не може
бути задоволений у встановлений цим Законом строк;
4) строк, у який буде задоволено запит;
5) підпис.
Розділ V
ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ
РОЗПОРЯДНИКІВ ІНФОРМАЦІЇ
Стаття 23. Право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності
розпорядників інформації
1. Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації
можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або
суду.
2. Запитувач має право оскаржити:
1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
4) надання недостовірної або неповної інформації;
5) несвоєчасне надання інформації;
6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати
інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників
інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
3. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників
інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу
адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).
Стаття 24. Відповідальність за порушення законодавства
про доступ до публічної інформації
1. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до
публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких
порушень:
1) ненадання відповіді на запит;
2) ненадання інформації на запит;
3) безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;
4) неоприлюднення інформації відповідно до статті 15 цього
Закону;
5) надання або оприлюднення недостовірної, неточної або
неповної інформації;
6) несвоєчасне надання інформації;
7) необґрунтоване віднесення інформації до інформації з
обмеженим доступом;
8) нездійснення реєстрації документів;
9) навмисне приховування або знищення інформації чи
документів.
2. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси
порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування
матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному законом.
Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його
опублікування.
2. До приведення законодавства України у відповідність із цим
Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не
суперечить цьому Закону.
3. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) у Кодексі України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р.,
додаток до N 51, ст. 1122):
у статті 212-3:
частину першу після слів "Про інформацію" ( 2657-12 )
доповнити словами "Про доступ до публічної інформації";
примітку викласти в такій редакції:
"Примітка. Особи, визначені в примітці до статті 212-26 цього
Кодексу, притягаються до відповідальності за діяння, передбачені
даною статтею, згідно із статтею 212-26";
частину першу статті 212-26 після слів "Про інформацію"
( 2657-12 ) доповнити словами "Про доступ до публічної
інформації";
2) у назві та абзаці першому частини першої статті 330
Кримінального кодексу України ( 2341-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2001 р., N 25-26, ст. 131) слова "яка є власністю
держави" замінити словами "яка знаходиться у володінні держави";
3) частину десяту статті 9 Закону України "Про
оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1992 р., N 22, ст. 303; 2000 р., N 10, ст. 79)
доповнити двома реченнями такого змісту: "Забороняється
оприлюднювати або надавати зібрані відомості, а також інформацію
щодо проведення або непроведення стосовно певної особи
оперативно-розшукової діяльності до прийняття рішення за
результатами такої діяльності. Питання оприлюднення або надання
такої інформації після прийняття рішення регулюється законом";
4) статтю 9 Закону України "Про контррозвідувальну
діяльність" ( 374-15 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 12, ст. 89) доповнити реченням такого змісту: "Забороняється
оприлюднювати або надавати (розголошувати) зібрані відомості, а
також інформацію щодо проведення або непроведення стосовно певної
особи контррозвідувальної діяльності та заходів до прийняття
рішення за результатами такої діяльності або заходів";
5) статтю 13 Закону України "Про авторське право і суміжні
права" ( 3792-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 43, ст. 214) доповнити частиною п'ятою такого змісту:
"5. Зазначені положення не поширюються на випадки
оприлюднення чи надання інформації на підставі Закону України "Про
доступ до публічної інформації".
4. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
затвердити граничні норми витрат на копіювання або друк,
передбачені статтею 21 цього Закону;
внести на розгляд Верховної Ради України законопроекти щодо
приведення законів України у відповідність із цим Законом;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення органами виконавчої влади їх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 13 січня 2011 року
N 2939-VI

Адреса для звернення с.Русанів, вул..Леніна,  72         


 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

07453 ,   с.Русанів, вул..Леніна,  72            тел./ф.(294)5-04-71 , 35- 2- 23

                                     

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

26 травня  2011року                                                                   №65

 

С.Русанів

 

Про додаткові заходи щодо організації в Русанівській

сільській раді роботи щодо доступу до публічної інформації

 

        Відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» :

        1.Встановити, що  існуючий порядок документообігу в виконкомі Русанівської сільської ради здійснюється з урахуванням :

1.1. систематичного інформування сільського голови про кількість та характер запитів на інформацію ;

1.2.сільський голова визначає посадову особу  сільської ради, який є  відповідальним за розгляд запитів на інформацію, що надійшли усно, електронною поштою. факсом, телефоном або поштою, якщо у такій кореспонденції зхазначено, що це запит на інформацію;

1.3.відповідь на запит на інформацію надається  посадовою особою, у володінні якої знаходиться запитувана інформація.При цьому відповідальна особа з питань запиту визначається сільськи м головою;

1.4.у разі надходження запиту на інформацію до виконкому сільської ради, який не володіє запитуваною інформацією, відповідальна особа з питань запиту на інформацію, визначена сільським головою, негайно повідомляє його про це та за дорученням сільського голови надсилає відповідний запит, як належному розпоряднику інформації та запитувачу інформації;

1.5.у разі надходження запиту на інформацію, яка знаходиться у володінні кількох  посадових осіб виконкому, відповідальні особи з питань запиту на інформацію, з огляду на характер запиту, визначається за пропозицією сільського голови;

1.6. у разі надходження документації в порядку загального документообігу, яка за своїм характером є запитом на інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»  секретарем виконкому вноситься до загального реєстру запитів на інформацію;

 

                                 1.7.у разі надходження кореспонденції, яка одночасно містить запит на інформацію та заяви, клопотання, пропозиції тощо, оригінал такої кореспонденції розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про доступ до публічної інформації», а його копія в частині інших питань розглядається у відповідності до Закону України «Про звернення громадян». У разі надходження кореспонденції, яка містить вимогу про отримання інформації, але за своїм характером не є запитом на інформацію, така кореспонденція розглядається за правилами, встановленими Законом України «Про звернення громадян»;

1.8. відповідь на запит на інформацію надається запитувачу у тій самій формі, в якій оформлено запит, якщо запитувач не просить надати її у письмовій формі;

1.9.Загальний реєстр запитів про інформацію ведеться секретарем сільської ради в електронному вигляді.

2.Контроль за виконанням  цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                                С.П.Соловей

 

 

РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

07453 ,   с.Русанів, вул..Леніна,  72            тел./ф.(294)5-04-71 , 35- 2- 23

                                     

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

від „26 ”  травня 2011  року        с.Русанів                                  66

 

Про організацію в виконкомі Русанівської

сільської ради роботи щодо доступу до публічної інформації

 

 

                   Відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05 травня 2011року №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови Броварської райдержадміністрації від 17.05.2011року № 800 «Про організацію в Броварській районній державній адміністрації роботи щодо доступу до публічної інформації» та з метою забезпечення прозорості і відкритості діяльності  Русанівської сільської ради:

                 1.Встановити, що 

-відповідальною за реєстрацію, облік  та систематизацію запитів на інформацію , що надійшли до сільської ради є секретар сільської ради Семенюк В.Д., а у випадку її відустності ( в разі здачі звітів, відпустки) Литовченко С.Д., спеціаліст-землевпорядник сільської ради, Волівецька С.М.,-гол.бухгалтер сільсь кої ради;

-відповідальними за опрацювання запитів на інформацію є Семенюк В.Д., секретар сільської ради, Литовченко С.Д., спеціаліст-землевпорядник сільської ради, Волівецька С.М.,-гол.бухгалтер сільсь кої ради;

-у встановленому порядку секретар ради, а у випадку її відсутності Литовченко С.Д., спеціаліст-землевпорядник сільської ради, Волівецька С.М.,-гол.бухгалтер сільсь кої ради; Соловей К.П.-нач.ВОС сільської ради, Соловей І.В., бухгалтер, Сімонова Н.Г., касир надають запитувачам форми запитів на інформацію згідно з додатком №1; та надають інформацію під час оформлення запитів на інформацію ;

- вище зазначені особи надають консультації під час оформлення  запитів на інформацію;

2.Секретарю сільської ради Семенюк В.Д. завести журнал реєстрації  запитів на інформацію та підготувати  бланки заяв на запит на інформацію  до 1.06.2011року.

 

                                                                                                                     

3. Секретарю сільської ради Семенюк В.Д., Литовченко С.Д., спеціалісту-землевпоряднику інформувати населення про права громадян, передбачені Законом України «Про  доступ до публічної інформації».

4.Покласти на Семенюк В.Д., секретаря сільської ради, Литовченко С.Д., спеціаліста-землевпорядника сільської ради, Волівецьку С.М.,-гол.бухгалтера сільсь кої ради персональну відповідальність за дотримання встановленого законодавством порядку розгляду запитів на інформацію.

5.Затвердити перелік інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті «Нове життя» і на офіційному веб-сайті Русанівської сільської ради( а в разі його відсутності на дошці оголошень).

6. Секретарю сільської ради Семенюк В.Д., Литовченко С.Д., спеціалісту-землевпоряднику, Волівецькій С.М.,-гол.бухгалтеру сільської ради; невідкладно, але не пізніше 5-ти робочих днів з дня затвердження документації, подавати мені особисто, визначену Переліком.

7. Секретарю сільської ради Семенюк В.Д., Литовченко С.Д., спеціалісту-землевпоряднику, Волівецькій С.М.,-гол.бухгалтеру сільської ради забезпечувати  у встановленому законодавством порядку оприлюднення інформації, визначеної Переліком.

8.Секретарю сільської ради  забезпечити проведення навчання працівників сільської ради з питань забезпечення  доступу до публічної інформації.

9.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

Сільський голова                                             С.П.Соловей

 

 

                                                                          Додаток №1

до розпорядження сільського голови

від 26 травня 2011року №66

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

 

Ім»я ( найменування ) запитувача________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Поштова адреса або адреса електронної пошти

запитувача____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

Номер засобу зв»язку запитувача, якщо такий є____________________________________

_____________________________________________________________________________

 

Суть запиту на інформацію ( загальний опис,  інформація або вид , назва, реквізити. чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)_____________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата_____________________________ Підпис______________________________________

 

         Відповідно до ст.ст. 19,20,21 Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

         Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть  подаватися в усній, письмовій чи іншій формі ( повною, факсом, телефоном, електронною поштою ) на вибір запитувача.

          Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання   запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих  днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. запитувач зобов»язаний відшкодуватии фактичні витрати на копіювання та друк.

 

 

 

Секретар ради                                                                  В.Д.Семенюк

 

Додаток № 2

Затверджено

Розпорядженням сільського голови

від 26.05.2011року №66

 

 П Е Р Е Л І К

інформації, що підлягає оприлюдненню в газеті «Нове життя» і на офіційному веб-сайті  ( якщо такий є ) та на дошці оголошень.

 

п/п

Назва розділу інформації наповнення

Посадові особи відповідальні за подання та актуалізацію інформації

1

2

3

1.

Інформація про організаційну структуру Русанівської сільської ради

секретар ради, голо.бухгалтер ради

2.

Інформація про місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності Русанівської сільської ради

сільський голова, секретар ради

3.

Інформація про фінансові ресурси ( структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо)

сільський голова, гол.бухгалтер ради

4.

Розпорядження сільського голови, які є нормативно-правовими актами, актами індивідуальної дії ( крім внутрішньо організаційних).

сільський голова, секретар ради

5.

Проекти розпоряджень сільського голови, що підлягають обговоренню ( оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття).

сільський голова, секретар ради

6.

Інформація про нормативно-правові засади діяльності  сільської ради

сільський голова, секретар ради

7.

Перелік та умови отримання послуг, що надаються Русанівською сільською радою, форми і зразки документів, правила їх заповнення

секретар ради, спеціаліст-землевпорядник, гол.бухгалтер ради

8.

Порядок складання, подання до Русанівської сільської ради запиту на інформацію, в тому числі інформація про номери засобів зв»язку ( факс, телефон, електронна пошта) осіб, відповідальних за забезпечення доступу запитувачів інформації.

секретар ради, спеціаліст-землевпорядник, гол.бухгалтер ради

9.

Порядок оскарження актів Русанівської сільської ради та виконкому, дій чи бездіяльності її посадових осіб.

сільський голова

10.

Інформація про систему обліку, види інформації, яку зберігає Русанівська сільська рада

секретар ради, спеціаліст-землевпорядник, гол.бухгалтер ради

11.

Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість можепредставляти свої інтереси або в інший спосіб  впливати на реалізацію повноважень сільської ради

секретар ради, спеціаліст-землевпорядник, гол.бухгалтер ради

12.

Плани проведення та порядок денний сесій та виконкомів сільської ради

секретар ради

13.

Інформація про розташування у  Русанівській сільській раді місць, де запитувачам надаються форми запитів на інформацію.

секретар ради

14.

Правила внутрішнього трудового розпорядку сільської ради

сільський голова, секретар ради

15.

Звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію.

секретар ради, спеціаліст-землевпорядник, гол.бухгалтер ради

16.

Інформація про розклад роботи та графік прийому громадян

секретар ради

17.

Інформації про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

сільський голова, секретар ради

18.

Інформація про перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення.

секретар ради, спеціаліст-землевпорядник, гол.бухгалтер ради, нач.ВОС,  бухгалтер

19.

Перелік і службові номери засобів зв»язку підприємств, установ  та організацій,що належать до сфери управління сільської ради та їх керівників.

секретар ради

20.

Будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров»ю та / або майну осіб , і про заходи, які застосовуються у зв»язку з цим ( підлягає  негайному оприлюдненню).

сільський голова, директор НВК «ЗОШ-дитсадок», головний лікар Русанівської медамбулаторії.

 

 

 

 

 

Секретар ради                                                               В.Д.Семенюк

 

  


РУСАНІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА  БРОВАРСЬКОГО  РАЙОНУ

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

07453 ,   с.Русанів, вул..Леніна,  72            тел./ф.(294)5-04-71 , 35- 2- 23

                                     

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

с.Русанів

 

«29»липня   2011р.                                                                     №100

Про затвердження порядку складання та подання

запитів на інформацію, форми запиту на інформацію,

порядку опрацювання запитів на інформацію та системи обліку документів. що містять публічну інформацію

                Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Указу Президента України від 05.05.2011 №547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови КМУ від 25.05.2011 №583 «Питання виконання  Закону України «Про доступ до публічної інфоромації» в Секретаріаті  КМУ, центральних та місцевих органах виконавчої влади», розпорядження голови Броварської райдержадміністрації від 12.07.2011 №1177 «Про затвердження порядку складання та подання запитів на інформацію, форми запиту на інформацію, порядку опрацювання запитів на інформацію та системи обліку документів, що містять публічну інформацію»

                1.Затвердити :

                1.1.Порядок складання та подання запитів на інформацію в усній, письмовій або іншій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою), що додається ( додаток 1);

                1.2.Форму запиту на інформацію ( додаток 2);

                1.3.Порядок опрацювання запитів на інформацію в Русанівській сільській раді ( додаток 3);

                1.4.Систему обліку документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є  Русанівська сільська рада ( додаток 4).

                2.Внести до розпорядження  сільського голови від 26.05.2011року № 66  «Про організацію в виконкомі  Русанівської сільської ради роботи щодо доступу до публічної інформації»

2.1.Визнати таким, що втратив чинність додаток 1 до цього розпорядження.

3.Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.

 

Сільський голова                                            С.П.Соловей

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                  Розпорядженням   

сільського голови

«29 »липня 2011   №100

П О Р Я Д О К

складання та подання запитів на інформацію  в усній, письмовій або іншій формі ( поштою, факсом, телефоном, електронною поштою)

          1.Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об»єднаннями громадян без статусу юридичної особи Русанівській сільській раді в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою факсом або телефоном.

          2.Запит, який складено запитувачем самостійно, може мати довільну форму, але за змістом він повинен містити :

- ім»я ( найменування ) запитувача;

- його поштову адресу для листування або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв»язку, якщо такий є ;

- загальний опис запитуваної інформації або вид, назву. реквізити запитуваного документа. а якщо вони запитувачеві невідомі- опис його змісту;

- підпис запитувача ( для письмових запитів);

- дату ( за умови надання запиту в письмовій формі. При поданні запиту електронною поштою. телефаксом, дата і час надходження запиту фіксується відповідним засобом зв»язку автоматично).

           3.Відповідно до ст.16 та ч.6 ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», секретар ради Семенюк В.Д., а у випадку її відсутності Литовченко С.Д., спеціаліст-землевпорядник сільської ради, Волівецька С.М.,-гол.бухгалтер сільської ради; Соловей К.П.-нач.ВОС сільської ради, Соловей І.В., бухгалтер, Сімонова Н.Г., касир забезпечують потенційних запитувачів формами запитів, які надаються їм в приміщенні Русанівської сільської ради або на офіційному web –сайті сільської ради.

            4.Запит на інформацію може бути поданий особисто щодня, кірм вихідних та святкових днів з 8.00 до 17.00 год., а у п»ятницю з 8.00 до 15,45 год. з обідньою перервою з 12.00 до 13.00годин.

            5.Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

            6.В разі , коли з поважних причин ( інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит на інформацію, його оформляє відповідальний працівник сільської ради із зазначенням у запиті свого прізвища, ім»я, по батькові, контактного телефону, а також надає копію запиту особі, яка його подала.

            На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа із зазначенням найменування розпорядника інформації , дати надходження і вхідного номера запиту.

            Така  копія повертається запитувачу.

Секретар ради                                  В.Д.Семенюк

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

від 29.07.2011 №100

 

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядник       Русанівська сільська рада

інформації_________________________________________________________

                    (прізвище, ім»я та по батькові- для фізичних осіб, найменування організації.

____________________________________________________________________________________

прізвище , ім»я по батькові представника організації –для юридичних осіб та громадських

____________________________________________________________________________________

організацій, що не мають статусу юридичної особи)

 

Поштова адреса або адреса електронної пошти

запитувача___________________________________________________________________________________________________________________________

Номер засобу зв»язку запитувача, якщо такий є__________________________

 

 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

          Прошу відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» надати 

_____________________________________________________________________________
загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Суть запиту на інформацію ( загальний опис,  інформація або вид , назва, реквізити. чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо)_____________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Дата_____________________________ Підпис______________________________________

 

         Відповідно до ст.ст. 19,20, Закону України «Про доступ до публічної інформації»:

         Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть  подаватися в усній, письмовій чи іншій формі ( повною, факсом, телефоном, електронною поштою ) на вибір запитувача.

          Розпорядник інформації має надати відповідь на запит на інформацію не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання   запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих  днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача в письмовій формі не пізніше п»яти робочих днів з дня отримання запиту.

Інформація на запит надається безкоштовно. У разі, якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. запитувач зобов»язаний відшкодуватии фактичні витрати на копіювання та друк.

 

 

          1.Система обліку , що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Русанівської сільської ради розміщуються на web –сайті ________

        2.Запит на інформацію може бути поданий  :                                                                       на  поштову адресу        07453, Київська обл. Броварський р-н село Русанів  вул.Леніна. 72

на електронну адресу    ________________________________________________________

телефаксом                     (04594) 5-04-71

 

         3.Запит може бути поданий  до сільської ради щодня , крім вихідних та святкових днів з 8.00 до 17.00год., у п»ятницю та в передсвяткові дні з 8.00 до 15.45год. Обідня перерва з 12.00 до 12.45години.

         4.У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

         5.Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем. протягом п»яти робочих днів з дня надходження запиту.

         6.У разі, коли запит стосується інформації. необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього середовища, якості харчових продуктів і предментів побуту, аварій, катастроф,небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статися і загрожують  безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

        7. .У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п»яти робочих днів з дня надходження запиту.

        8.Інформація на запит надається безоплатно.

        9. У разі, коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про  це протягом п»яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов»язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат.

      10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках :

10.1. розпорядник інформації не володіє і не зобов»язаний відповідно до його компетенції. передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

10.2.інформація. що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

10.3.запитувач не оплатив фактичні витрати, пов»язані з копіюванням або друком документів, відповідно до п.9 цих приміток;

10.4.не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною  п»ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», зокрема не зазначено :

-прізвище, ім»я, по батькові ( найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв»язку (* якщо такий є);

-загальний  опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит ( якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату  ( за умови подання письмового запиту).

 

 

Секретар ради                                                        В.Д.Семенюк

 

 

 

 

 

 

Додаток 3

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

від 29.07.2011 №100

 

ПОРЯДОК

опрацювання запитів на інформацію в Русанівській сільській раді

 

           1.Порядок опрацювання запитів на інформацію в Русанівській сільській раді визначає порядок розгляду, підготовки та надання відповідно за запитами на інформацію в Русанівській сільській раді .

           2.Відповідальні особи в день надходження запиту на інформацію реєструє його та передає або надсилає невідкладно ( протягом одного робочого дня) до працівника, який володіє інформацією для його опрацювання та підготовки інформаційних матеріалів.

           3.Визначений спеціаліст сільської ради готує інформаційний матеріал або проект відповіді на запит протягом одного робочого дня.

           4.У разі, коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує значної кількості даних, строк підготовки інформаційних матеріалів спеціалістами може бути продовженим до 15 робочих днів з обгрунтуванням такого продовження. Спеціаліст невідкладно протягом одного робочого дня повідомляє  керівника про продовження строку виконання запиту. Відповідальна особа ( секретар ради) повідомляє запитувача про продовження строку протягом п»яти робочих днів з дня надходження запиту.

          5.Інформаційні матеріали або проект відповіді візуються спеціалістом сільради та передаються у письмовому та електронному вигляді секретарю ради.

          6.Секретар протягом двох днів готує та надає відповідь запитувачу.

          7.Відповідальність за достовірність підготовлених та наданих секретарю матеріалів несе  спеціаліст. який надав інформаційний матеріал.

          8.У разі, коли спеціаліст не володіє запитуваною інформацією. але йому за статусом і характером діяльності відомо. хто нею володіє, він подає відповідні пропозиції згідно з пунктом 4 цього Порядку секретарю, який надсилає оригінал запиту на інформацію її розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача інформації.

          9.У разі, коли сільська рада не володліє запитуваною інформацією і не зобов»язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством. володіти інформацією. щодо якої зроблено запит або інформація належить до категорії інформації з обмеженим доступом секретар повертає запит запитувачу з відповідним роз»ясненням.


Сільський голова                                                       С.П.Соловей

 

 

 

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням сільського голови

                                                                    від 29.07.2011 №100

 

СИСТЕМА

обліку  документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Русанівська сільська рада

   Облік документів, що містять публічну інформацію, розпорядником якої є Русанівська сільська рада, здійснюється на web –сайті в установленому порядку за такими напрямами :

 

п/п

Назва розділу інформаційного наповнення

Періодичність оновлення інформації

1.

Інформація про організаційну структуру Русанівської сільської ради

По мірі внесення змін

2.

Розпорядження сільського голови

Щомісяця до 5 числа

3.

Проекти розпоряджень сільського голови, що підлягають обговоренню ( оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття) вказується дата обговорення,  час і місце.

По мірі появи таких проектів розпоряджень

4.

Інформація про вакансії, умови та порядок проходження конкурсу на заміщення вакантних посад.

Щомісяця , до 5 числа

5.

Перелік та службові номери засобів зв»язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Русанівської сільської ради

По мірі внесення змін

6.

Інші документи, що містять публічну інформацію

Щоп»ятниці у разі надходження

7.

Оперативна інформація : події, відзначення державних і місцевих свят, прийом громадян  посадовими особами  сільської ради

щоденно

8.

Плани проведень та порядок денний сесій та виконкомів сільської ради

щомісяця до 5 числа

 

 

         Наповнення зазначеної системи обліку документів. що містить публічну інформацію. забезпечують : секретар ради, спеціаліст-землевпорядник сільської ради, головний бухгалтер сільської ради, нач.ВОС сільської ради.

 

 

Секретар сільської ради                                                    В.Д.Семенюк

 

 

 

 

 
Comments